Związek Strzelecki ''Strzelec'' OSW
Artykuły Szkolenie Historia ZS "Strzelec" OSW

Historia ZS "Strzelec" OSW

1. marca 1991 roku została powołana do życia największa w kraju formacja strzelecka. Jednak faktyczne początki reaktywacji Związku sięgają pierwszej reaktywacji Strzelca po upadku komunizmu, Związane z działalnością Konfederacji Polski Niepodległej.

Z bieżącej historii Strzelca…

Druga wojna światowa na 50 lat przerwała działalność jawnych Związków Strzeleckich. Po roku 1945 władze ludowe zwalczały tradycje piłsudczykowskie, o ruchu strzeleckim w PRL nie mogło być mowy. Reaktywacja “Strzelca” związana była z powstałą w 1979 roku organizacją Konfederacja Polski Niepodległej.

W 1981 r. z inicjatywy środowisk piłsudczykowskich i niepodległościowych Małopolski i Kielecczyzny reaktywowano Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej zachowując ciągłość jego numeracji. Aż do roku 1989 impreza ta była nielegalna, miała charakter manifestacji patriotycznej i była szykanowana przez władze. Organizacja imprez upamiętniających czyn zbrojny strzelców i legionistów Piłsudskiego była wstępem do reaktywacji ruchu strzeleckiego w Rzeczypospolitej. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej odbywa się corocznie i z roku na rok ta tradycja rozwija się. Obecnie Komendantem Marszu jest st. insp. ZS Jan Józef Kasprzyk.

Na trzecim Kongresie KPN w 1989 r. podjęto uchwałę o powołaniu organizacji Związek Strzelecki “Strzelec” (ZS “S”).

Terytorialna struktura ZS “S” oparta była na podziale terytorialnym kraju. Obszary ZS “S” dzieliły się na Okręgi pokrywające się z województwami. Na czele Kwatery Głównej stał Komendant Główny. Jego prawą ręką był Szef Sztabu. W skład Kwatery wchodziły Wydziały: Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Operacyjny, Kwatermistrzowski, Szkoleniowy oraz Biuro Informacji i Propagandy. Podobnie zorganizowany był Sztab Okręgu. Związek nawiązywał do tradycji strzeleckiej i legionowej. Godłem ZS “S” był orzeł w koronie z literą “S” umieszczoną na tarczy amazonek, świętem organizacyjnym był dzień 6 sierpnia – dzień wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej.

Rozpoczęto przygotowania do szkolenia kadr Związku. Pierwszy kurs instruktorsko – metodyczny zorganizowano tego samego roku w Beskidzie Makowskim w Juszczynie. Szkolenie zorganizowano pod kątem przygotowania kadry mającej w przyszłości prowadzić zajęcia z młodzieżą. Oficjalna rejestracja stowarzyszenia Związek Strzelecki “Strzelec” nastąpiła 13 VI 1990 r. w sądzie wojewódzkim w Warszawie. Komendantem Głównym zostaje Leszek Moczulski.


Pierwszy komendant odrodzonego Związku Strzeleckiego “Strzelec” prof. dr. hab. Leszek MOCZULSKI

W dniu 8 września z inspiracji Oddziału Społeczno – Wychowawczego MON w odpowiedzi na zarejestrowanie ZS “S” i aby przełamać KPN-owski monopol na “Strzelca” zostaje zarejestrowana organizacja pod nazwą “Strzelec” – Organizacja Społeczno Wychowawcza.

Jednakże wartości piłsudczykowskie są wśród kadry tak szeroko wpojone, że w kilka miesięcy od powołania OSW „Strzelec” dochodzi do rozmów zjednoczeniowych. W marcu 1991 roku dochodzi do zjazdu zjednoczeniowego kilku organizacji strzeleckich,  pod patronatem ówczesnego wiceministra MON d.s. Wychowania Pana Romualda Szeremietiewa /byłego działacza KPN/.


Jeden z głównych promotorów powstania ZS “Strzelec” OSW prof. dr. hab. Romuald SZEREMIETIEW

Dokładnie 1. marca 1991 r. zostaje zwołany I Walny Zjazd Delegatów, na którym zostaje wybrany I Komendant Główny, pierwsze władze Związku i zostaje zatwierdzony pierwszy statut. W wyniku zjednoczenia zostaje powołany Związek Strzelecki “Strzelec” – Organizacja Społeczno – Wychowawcza i pod tą nazwą Związek funkcjonuje do dnia dzisiejszego.  Pierwszym Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego “Strzelec” – OSW zostaje bryg. ZS Wiesław Gęsicki /ŚP./.

Członkami założycielami byli między innymi: bryg. ZS Michał Wnuk /Ś.P./, bryg. ZS Wiesław Gęsicki /Ś.P./, st. insp. ZS Danuta Laskus, bryg. ZS Adam Bidas. Organizacja nawiązuje współpracę z MON i dzięki uzyskanej pomocy dość szybko się rozrasta przejmując kolejne oddziały i luźne grupy strzeleckie działające do tej pory w ZS “S” lub takie, które utworzyły się samodzielnie z inspiracji byłych działaczy niepodległościowych.
W latach 1994 – 1996 dochodzi do następnych podziałów w pierwszej organizacji strzeleckiej czyli w Związku Strzeleckim “Strzelec”. Spowodowane to jest konfliktami wewnętrznymi w samym KPN-ie, brakiem wykwalifikowanej kadry do pracy z młodzieżą, niemożnością uzyskania pomocy ze strony państwa oraz wykorzystywaniem strzelców do celów politycznych przez działaczy lokalnych struktur KPN-u.

W 1994 r. powstaje Związek Strzelecki z siedzibą w Radomiu, którego pierwszym Komendantem Głównym zostaje Leszek Marcinkiewicz. W tych latach powstają również  i aktywizują swoja działalność mniejsze organizacje strzeleckie takie jak: Związek Strzelecki “Kielce”, Związek Strzelecki „Strzelec” RWN, Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Strzeleckie “Strzelec” i inne mniejsze lokalne takie jak np.: Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie.

We wrześniu 1999 roku w Krakowie powstaje kolejna organizacja strzelecka pod nazwą Związek Strzelców “Strzelec”. Komendantem zostaje Artur Czajkowski.

Lata 2001 – 2007 to lata, w których różne organizacje strzeleckie podejmują próby porozumienia oraz pierwszych rozmów zjednoczeniowych. Powstaje między innymi Federacja Związków i Drużyn Strzeleckich jako alternatywa dla najsilniejszego ze związków czyli ZS “Strzelec” OSW. Jednak po latach okazuje się, że jest ona „martwym tworem”, który nie spełnia oczekiwanej roli – prowadzenia działań i rozmów zjednoczeniowych całego ruchu strzeleckiego.

Kolejne lata przynoszą zintensyfikowanie działań w kierunku zjednoczenia Ruchu Strzeleckiego. Pierwszym tego symbolem było zjednoczenie dwóch organizacji strzeleckich. W marcu 2007 roku dochodzi do zjednoczenia Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich “Strzelec”.

Następują kolejne przedsięwzięcia mające na celu konsolidację środowisk strzeleckich. W lutym 2008 roku w Katowicach z inspiracji por. Marcina Waszczuka odbyła się ogólnopolska konferencja pod hasłem: „Strzelcy – razem czy osobno”, która w swoim założeniu miała przybliżyć współpracę pomiędzy poszczególnymi organizacjami strzeleckimi. Zostają powołane wspólne komisje problemowe, których zadaniem jest opracowanie zasad współdziałania poszczególnych organizacji strzeleckich. Podejmowane są również próby wspólnego organizowania imprez propagujących działalność “Strzelca” w kraju.

W listopadzie tego samego roku dochodzi w Warszawie do spotkania Komendantów dwóch największych organizacji strzeleckich tj. Związku Strzeleckiego “Strzelec” OSW oraz Związku Strzeleckiego, gdzie zostaje podpisany list intencyjny mający przygotować grunt pod przyszłe zjednoczenie wszystkich organizacji strzeleckich w jedną, silną organizację. Niestety z niewiadomych względów na spotkanie nie przybywa Komendant Główny trzeciej co do wielkości organizacji tj. Związku Strzeleckiego “Strzelec”. Zatem perspektywa szybkiego zjednoczenia w jedną dużą organizację nie nabiera oczekiwanego wśród Strzelców tempa.

W niemal rok później te same organizacje deklarują zjednoczenie własnych szeregów. 15 lipca 2009 r. Komendant Główny mł. insp. ZS prof. Janusz Cisek i Komendant Główny mł. insp. ZS Roman Burek podpisują Deklarację Zjednoczeniową.


Obecny komendant główny ZS “Strzelec” OSW mł. insp. ZS prof. Janusz CISEK

W 2010 roku dochodzi do zjednoczenia Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Równość – Wolność – Niepodległość, którego Komendantem Głównym zostaje bryg. ZS Krzysztof Wojewódzki.

15 października 2011 r. w czasie corocznej ogólnopolskiej Konferencji Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi Minister Tomasz Siemoniak wyróżnia Związek Strzelecki „Strzelec” OSW z drugą lokatą za współpracę z Wojskiem Polskim. Tego samego dnia mł. insp. ZS Marcin Waszczuk zachęca Ministra ON do przełożenia tego wyróżnienia na szerszą współpracę. W listopadzie 2011 r. dochodzi do pierwszego po wielu latach konstruktywnego spotkania Komendy Głównej ZS „Strzelec” OSW z Ministrem ON i radcą gen broni rez. Waldemarem Skrzypczakiem. Pojawiają się nowe perspektywy współpracy Strzelca z MON.

Na kolejnym spotkaniu Szef Sztabu KG mł. insp. ZS Marcin Waszczuk proponuje włączenie do rozmów o współpracy z MON pozostałych dwóch organizacji strzeleckich – Związku Strzeleckiego i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. W kilka tygodni później ma miejsce pierwsze spotkanie Komendantów Głównych, Szefów Sztabów KG z radcą Ministra ON Panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Miesiąc później dochodzi do kolejnego spotkania na tym szczeblu gdzie zapadają pierwsze ustalenia wspólnych szkoleń  i przygotowania do pierwszego po latach poligonu strzeleckiego „STRZELEC 2012” w lipcu br. w marcu, kwietniu, maju 2012 r. zaplanowano pierwsze wspólne szkolenia 3 organizacji strzeleckich.

Historia najnowsza Związku Strzeleckiego ”Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, to głównie nacisk na współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami. Działania Związku wspierają liczne porozumienia o współpracy między innymi  z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, ZHP, LOK czy Muzeum Wojska Polskiego. Na szczeblu lokalnym jednostki strzeleckie współpracują z dziesiątkami kolejnych podmiotów, z władzami lokalnymi a także z innymi organizacjami obronnymi. Przygotowywane są kolejne porozumienia na szczeblu ministerstw, organizacji obronnych i wyższych uczelni wojskowych.

Tylko w ostatnich 3 latach Związek rozwinął swoje jednostki terenowe z 50 do 92 Jednostek Strzeleckich. W styczniu 2011 r. powołano 4 Okręgi Strzeleckie:

  1. Centralny OS, z siedzibą dowództwa w Grajewie,
  2. Południowo-Wschodni OS z siedzibą w Rzeszowie,
  3. Śląsko-Małopolski OS z siedzibą w Nowym Sączu,
  4. Pomorski OS z siedzibą w Gdańsku.

W grudniu 2010 r. w życie wchodzi nowy statut Związku, który daje możliwość zjednoczenia ze Związkiem tworząc Samodzielne Jednostki Strzeleckie. Do Związku wstępują kolejne stowarzyszenia, grupy paramilitarne, np. Sztorm /Koszalin/, Szaser /Dąbrowa Górnicza/, SOPG /Strzelecki Oddział Piechoty Górskiej/ i inne. Powstające kolejne powiązane ogniwa sprawiają iż ZS ”Strzelec” OSW jest największą działającą organizacją w Ruchu Strzeleckim, skupiającą blisko 5 000 Strzelców.

17 grudnia 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjmuje uroczystą Uchwałę na cześć 100-lecia działalności organizacji strzeleckich, wśród których wiodącą rolę odgrywa nasz Związek Strzelecki „Strzelec” OSW – najprężniej działająca organizacja strzelecka w kraju.

W roku 100-lecia Ruchu Strzeleckiego Strzelcy z trzech największych organizacji strzeleckich wzięli udział w produkcji Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”, która to produkcja można by rzec, była zwieńczeniem 100 lat działalności Strzelców w służbie Rzeczypospolitej.

Bibliografia:

www.zs-strzelec.mil.pl
www.strzelec.tbg.net.pl
www.polonus.mojeforum.net

 

Panel użytkownikaObecni na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Liczba odwiedzin

Odsłon : 970914